Ủng hộ

Chúng tôi cảm ơn các tổ chức được liệt kê dưới đây đã giúp Gladeo bằng cách cung cấp cho chúng tôi tài trợ, đào tạo, cố vấn, hỗ trợ pháp lý và quyên góp sản phẩm và dịch vụ.

Nếu bạn quan tâm đến việc hỗ trợ chúng tôi, vui lòng gửi email cho Michelle Cho tại michelle@gladeo.org. 

Những người ủng hộ Gladeo