Biểu tượng Bảng tạm

Ban tổ chức

Thích các nhiệm vụ có cấu trúc, làm việc với các con số, hồ sơ hoặc máy móc một cách có trật tự. Thích làm việc với DATA.

Nghề nghiệp

Công nghệ sinh học
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Vận chuyển và kho bãi
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Giáo dục
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Công nghệ sinh học
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Công nghệ sinh học
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Quốc phòng & Không gian
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Quốc phòng & Không gian
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Năng lượng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Tiếp thị và quảng cáo
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Trang phục & Phụ kiện
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Thực phẩm & Đồ uống
Thực phẩm & Đồ uống
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Công nghệ
Công nghệ
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Quốc phòng & Không gian
Nguồn nhân lực
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Trang phục & Phụ kiện
Năng lượng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Giáo dục
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Giáo dục
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Trang phục & Phụ kiện
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Y tế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Công trình
Y tế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Dịch vụ bảo vệ
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Hàng tiêu dùng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Bất động sản
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Vận chuyển và kho bãi
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Vận chuyển và kho bãi
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề

Tiêu điểm liên quan

Chuyên gia vệ sinh nha khoa Heather
Xem và lắng nghe câu chuyện nghề nghiệp của Matt Romero và cách anh ấy trở thành Nhà thiết kế cảnh quan tại Studio-MLA.  
Matt
Xem và lắng nghe câu chuyện của Kimberly và Assia với tư cách là sinh viên Hỗ trợ Nha khoa tại Foothill College.
Kim và Assia
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Daniel về cách anh trở thành Trợ lý Giáo sư.
Daniel Vignon
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Heather về sự nghiệp của cô với tư cách là Chuyên gia vệ sinh nha khoa.
Chris Lee
Những khía cạnh bổ ích nhất trong sự nghiệp của bạn là gì? Khía cạnh bổ ích nhất trong sự nghiệp của tôi chắc chắn là khả năng biến các khái niệm thành thực tế hữu hình. Thật vô cùng hài lòng khi chứng kiến một ý tưởng phát triển từ bản thiết kế của nó thành một sự hiện diện không gian, chức năng. Từ góc độ rộng hơn, tôi rất tự hào khi đóng góp cho một tổ chức có tư duy tiến bộ nhằm cách mạng hóa bối cảnh sản xuất. Khi chúng ta thấy mình hơn nửa thế kỷ kể từ cuộc cách mạng công nghiệp cuối cùng, điều quan trọng là phải mở ra sự thay đổi và hiện đại hóa các phương pháp tiếp cận của chúng ta đối với sản xuất ... Đọc thêm
Joss
Xem và nghe câu chuyện sự nghiệp của Joss Tillard-Gates và cách anh ấy trở thành Giám đốc Các vấn đề Cộng đồng tại Clark Construction.