Biểu tượng Bảng tạm

Ban tổ chức

Thích các nhiệm vụ có cấu trúc, làm việc với các con số, bản ghi hoặc máy móc một cách có trật tự. Thích làm việc với DATA.

Nghề nghiệp

Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Trang phục & Phụ kiện
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Công nghệ
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Vận chuyển và kho bãi
Giáo dục
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Sản xuất
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Công trình
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Quốc phòng & Không gian
Nguồn nhân lực
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Tiếp thị và quảng cáo
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Thực phẩm & Đồ uống
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Công trình
Công trình
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Quốc phòng & Không gian
Nguồn nhân lực
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Giáo dục
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Y tế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Công trình
Y tế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Dịch vụ bảo vệ
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Quốc phòng & Không gian
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Công trình
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Công trình
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề

Tiêu điểm liên quan

Matt
Watch and listen to Matt Romero's career story and how he became Landscape Designer at Studio-MLA.  
Kim and Assia
Watch and listen to Kimberly and Assia's story as Dental Assisting students at Foothill College.
daniel vignon
Gladeo reporter Katelyn interviews Daniel about how he became an Assistant Professor.
heather dental hygienist
Gladeo reporter Katelyn interviews Heather about her career as Dental Hygienist.
Chris Lee
What are the most rewarding aspects of your career? The most rewarding aspect of my career is undoubtedly my capacity to transform concepts into tangible realities. It is immensely gratifying to witness an idea evolve from its blueprint to a functional, spatial presence. From a broader perspective, I take great pride in contributing to a forward-thinking organization that aims to revolutionize the manufacturing landscape. As we find ourselves over half a century since the last industrial revolution, it is crucial to usher in change and modernize our approaches to manufacturing… Read More
Joss
Xem và nghe câu chuyện sự nghiệp của Joss Tillard-Gates và cách anh ấy trở thành Giám đốc Các vấn đề Cộng đồng tại Clark Construction.