Biểu tượng Ngón tay cái lên

Người thuyết phục

Thích thuyết phục, gây ảnh hưởng và dẫn dắt mọi người. Giỏi bán mọi thứ và ý tưởng. Thích làm việc với NGƯỜI và DỮ LIỆU.

Nghề nghiệp

Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Thực phẩm & Đồ uống
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Trang phục & Phụ kiện
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Trang phục & Phụ kiện
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Công trình
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Tiếp thị và quảng cáo
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Quốc phòng & Không gian
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Nguồn nhân lực
Tiếp thị và quảng cáo
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Năng lượng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Thực phẩm & Đồ uống
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Nguồn nhân lực
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Quốc phòng & Không gian
Tiếp thị và quảng cáo
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Dịch vụ bảo vệ
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Quốc phòng & Không gian
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Công trình
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Entrepreneurship
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Entrepreneurship
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao

Tiêu điểm liên quan

Matt
Watch and listen to Matt Romero's career story and how he became Landscape Designer at Studio-MLA.  
Kim and Assia
Watch and listen to Kimberly and Assia's story as Dental Assisting students at Foothill College.
daniel vignon
Gladeo reporter Katelyn interviews Daniel about how he became an Assistant Professor.
heather dental hygienist
Gladeo reporter Katelyn interviews Heather about her career as Dental Hygienist.
Chris Lee
What are the most rewarding aspects of your career? The most rewarding aspect of my career is undoubtedly my capacity to transform concepts into tangible realities. It is immensely gratifying to witness an idea evolve from its blueprint to a functional, spatial presence. From a broader perspective, I take great pride in contributing to a forward-thinking organization that aims to revolutionize the manufacturing landscape. As we find ourselves over half a century since the last industrial revolution, it is crucial to usher in change and modernize our approaches to manufacturing… Read More
Joss
Xem và nghe câu chuyện sự nghiệp của Joss Tillard-Gates và cách anh ấy trở thành Giám đốc Các vấn đề Cộng đồng tại Clark Construction.