Biểu tượng Ngón tay cái lên

Người thuyết phục

Thích thuyết phục, gây ảnh hưởng và dẫn dắt mọi người. Giỏi bán mọi thứ và ý tưởng. Thích làm việc với NGƯỜI và DỮ LIỆU.

Nghề nghiệp

Công nghệ sinh học
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Công trình
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Tiếp thị và quảng cáo
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Thực phẩm & Đồ uống
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Quốc phòng & Không gian
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Quốc phòng & Không gian
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Tiếp thị và quảng cáo
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Trang phục & Phụ kiện
Trang phục & Phụ kiện
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ bảo vệ
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Thực phẩm & Đồ uống
Thực phẩm & Đồ uống
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Nguồn nhân lực
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Năng lượng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Tiếp thị và quảng cáo
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Trang phục & Phụ kiện
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Dịch vụ bảo vệ
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Công trình
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Entrepreneurship
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Trang phục & Phụ kiện
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nguồn nhân lực
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Entrepreneurship
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Trang phục & Phụ kiện
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Vận chuyển và kho bãi
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch

Tiêu điểm liên quan

Matt
Xem và lắng nghe câu chuyện nghề nghiệp của Matt Romero và cách anh ấy trở thành Nhà thiết kế cảnh quan tại Studio-MLA.  
Kim và Assia
Xem và lắng nghe câu chuyện của Kimberly và Assia với tư cách là sinh viên Hỗ trợ Nha khoa tại Foothill College.
Daniel Vignon
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Daniel về cách anh trở thành Trợ lý Giáo sư.
Chuyên gia vệ sinh nha khoa Heather
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Heather về sự nghiệp của cô với tư cách là Chuyên gia vệ sinh nha khoa.
Chris Lee
Những khía cạnh bổ ích nhất trong sự nghiệp của bạn là gì? Khía cạnh bổ ích nhất trong sự nghiệp của tôi chắc chắn là khả năng biến các khái niệm thành thực tế hữu hình. Thật vô cùng hài lòng khi chứng kiến một ý tưởng phát triển từ bản thiết kế của nó thành một sự hiện diện không gian, chức năng. Từ góc độ rộng hơn, tôi rất tự hào khi đóng góp cho một tổ chức có tư duy tiến bộ nhằm cách mạng hóa bối cảnh sản xuất. Khi chúng ta thấy mình hơn nửa thế kỷ kể từ cuộc cách mạng công nghiệp cuối cùng, điều quan trọng là phải mở ra sự thay đổi và hiện đại hóa các phương pháp tiếp cận của chúng ta đối với sản xuất ... Đọc thêm
Joss
Xem và nghe câu chuyện sự nghiệp của Joss Tillard-Gates và cách anh ấy trở thành Giám đốc Các vấn đề Cộng đồng tại Clark Construction.